Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Maandblad

Samenvattingen

Hieronder vindt u de samenvattingen van de artikelen in het Natuurhistorisch Maandblad van het lopende jaar. Samenvattingen van alle eerdere jaargangenen de Maandbladen zelf kunnen door leden gedownloadworden. Niet-leden kunnen alleen oudere Maandbladen downloaden.

Jaargang 2016

Juni 2016

Droge stroomdalgraslanden langs de Maas

Deel 1: Wat is er nog van over? Rivierduinzegge als gidssoort

Frits van Beusekom

De Rivierduinzegge (Carex colchica, syn. ligerica) is een kensoort van het droge stroomdalgrasland. Door biotoopvernietiging is van dit vegetatietype in het Maasgebied bijna niets meer overgebleven. Ook de Rivierduinzegge werd in de laatste halve eeuw nauwelijks meer langs de Maas gevonden. Gericht zoeken in 2014 en 2015 bracht evenwel aan het licht dat zij er in haar historische verspreidingsgebied nog vrij algemeen voorkomt. De soort is beter bestand tegen verzuring en vermesting dan de meeste andere stroomdalsoorten. Ze kan lang overleven op plaatsen waar droog stroomdalgrasland is gedegradeerd of zelfs geheel is verdwenen. Het historische en actuele voorkomen van droog stroomdalgrasland en dat van de Rivierduinzegge blijkt nauw gecorreleerd. Dit artikel brengt de situatie langs de Maas in kaart. Ook wordt de floristische samenstelling van droge stroomdalvegetaties besproken, met een lijst van thans uitgestorven en zeldzaam geworden soorten. Tenslotte wordende verspreiding en de ecologie vande Rivierduinzegge vergeleken met die van de nauw verwante Zandzegge (Carex arenaria).

Opmerkelijke Luiks-Limburgse Krijtfossielen

Deel 26. De tijdreis van een zee-egel

John W.M. Jagt &