Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Maandblad

Auteurs

Diegenen die kopij willen inzenden voor het Natuurhistorisch Maandblad in Limburg dienen zich aan onderstaande richtlijnen te houden.

INHOUD

In het Natuurhistorisch Maandblad verschijnen in de regel artikelen over biologie, cultuurhistorie en/of geologie in Limburg waar enigerlei vorm van onderzoek aan ten grondslag ligt. Feiten die vermeld worden moeten verifieerbaar zijn, en uitspraken die niet uit het onderzoek voortvloeien moeten door literatuurverwijzingen gedekt worden.

TITEL

De titel van een artikel wordt kort en krachtig geformuleerd en eventueel verdeeld in een hoofd- en ondertitel. De titel wordt volledig in vet aangegeven. De ondertitel wordt in het lettertype KLEIN KAPITAALweergegeven.

SAMENVATTING

Een artikel wordt besloten met een Engelstalige 'summary', voorzien van een Engelstalige titel. Hierin gaarne de wetenschappelijke soortnamen opnemen. Elke summary van een gepubliceerd artikel wordt op internet geplaatst. Daarnaast ontvangen we graag een korte samenvatting van het artikel in het Nederlands die op de achteromslag van het maandblad en eveneens op internet wordt geplaatst. Deze bevat circa 100-150 woorden.

LENGTE ARTIKEL

Wat betreft de lengte van de artikelen wordt gestreefd naar een maximale lengte van 8 pagina€˜s. Daarbij wordt als richtlijn gehanteerd dat er circa 625 woorden op een opgemaakte maandbladpagina passen waardoor er ook nog ruimte is voor een figuur of tabel. Houd bij de keuze van figuren en tabellen rekening met het aantal pagina€™s en streef naar circa 1-1,5 figuur per pagina. Mocht uw artikel langer zijn, overweeg dan dit op te splitsen in meerdere, logisch van elkaar gescheiden delen.

TEKST

Met uitzondering van de in de richtlijnen genoemde opmaak, tekst niet opmaken.

INTRODUCTIE

Elk artikel begint met een korte inleidende tekst (introductie). Deze bevat 60-100 woorden, heeft geen kopje en wordt vet weergegeven.

KOPTEKST

De kopjes van de hoofdstukken worden kort en krachtig geformuleerd en in KAPITALEN en vet weergegeven. Ook het eerste hoofdstuk, beginnend onder de introductie, bevat een kopje. Eventueel kan onderscheid gemaakt worden tussen hoofd- en subkopjes. Dit dient duidelijk in de tekst aangegeven te worden. Wanneer er gewerkt wordt met subkopjes, deze graag vet aangeven.

NEDERLANDSE/WETENSCHAPPELIJKE NAMEN

Nederlandse namen van planten en dieren beginnen met een hoofdletter. De naamgeving gebeurt op een uniforme wijze en volgens de meest recente namenlijsten. In de tekst wordt eerst de Nederlandse naam vermeld. Alleen bij de eerste vermelding, wordt de wetenschappelijke naam cursief en tussen haakjes achter de Nederlandse naam vermeld, dus als volgt: Gewone pad (Bufo bufo). Bij figuur- en tabelbijschriften worden wel altijd de Nederlandse en wetenschappelijke namen vermeld.

FIGUREN

Digitale foto's alleen aanleveren in een hoge resolutie (minstens 300 dpi) en onbewerkt in JPG-formaat. Tekeningen, grafieken, kaartjes etc. op groot formaat aanleveren. Bij eventuele teksten en schaalaanduidingen rekening houden met verkleining. Digitale bestanden van figuren aanleveren als bronbestand (en niet als WORD-bestand) en in hoge resolutie, bij voorkeur als vectorbestand in Al (Adobe Illustrator)- of EPS- formaat. Altijd een duidelijke print op papier meeleveren met de naam van het digitale bestand. Niet-professionele scans voldoen niet voor drukwerk. Figuren los bijvoegen (dus niet in de tekst opnemen), doorlopend nummeren en in de tekst in logische volgorde ernaar verwijzen. Figuurnummering in Arabische cijfers (1,2,3,€¦) en FIGUUR voluit schrijven: dus niet fig.". Figuuronderschriften bij elkaar aan het einde van het artikel opnemen en de wetenschappelijke namen ook hierin vermelden.

TABELLEN

Tabellen worden los bijgevoegd en doorlopend genummerd. In de tekst wordt in logische volgorde naar de tabellen verwezen. Tabelnummering in Arabische cijfers (1, 2, 3,€¦) en tabelbijschriften bij elkaar aan het einde van artikel opnemen. Tabellen in EXCEL aanmaken. Hierin de Nederlandse en wetenschappelijke namen in aparte kolommen zetten en de wetenschappelijke namen ook hierin cursiveren.

NOTEN

Eén doorlopende nummering aanhouden en de nummering in SUPERSCRIPT in de tekst opnemen. De nummers worden in de kopij omcirkeld. De bijbehorende teksten gezamenlijk aan het einde van het artikel als gewone (WORD)-tekst opnemen (dus niet met de voetnootoptie van uw tekstverwerkingsprogramma). LITERATUURVERWIJZINGEN
In de tekst alleen de auteur(s) en jaartal noemen. Bij twee auteurs beiden vermelden, verbonden door "&